Can chứa dung môi / dầu / chất dễ cháy

Ms. Thủy 0813 870 870